مرکز تحقیقات زیست پزشکی سرطان

مجموعه دکترخلیلی در آموزش و تالیف و تحصیلات تکمیلی فعالیت درخشانی داشته و منجر به تربیت رتبه‌های برتر و دانش آموختگان ممتاز در طول سالیان متمادی گردیده است.

این مجموعه با توجه به ظرفیت‌های بالقوه و همچنین در نظر گرفتن اهداف ذیل:

 1. اهمیت موازی و تواماٌ آموزش و پژوهش جهت تربیت نیروی متخصص کارامد برای آینده کشور
 2. خلاء مراکز پژوهشی خصوصی و مجهور بودن فعالیت‌های پژوهشی در ساختار آموزشی کشور
 3. نیاز روزافزون به ایجاد مرکزی مختص فعالیت‌های پژوهشی برای این قشر
 4. افزایش مهارت‌آموزی و تجربه کارورزی برای دانشجویان علوم پایه و پیراپزشکی

در سال 96 مرکزی مختص فعالیت‌های پژوهشی را تاسیس نمود.

 1. استخراج DNA از میکروارگانیسم ها، خون، رده های سلولی، بافت تازه
 2. استخراج RNA از میکروارگانیسم ها، خون، رده های سلولی، بافت تازه در آزمایشگاه ژنتیک مولکولی
 3. تعیین غلظت و خلوص اسیدهای نوکلئیک با دستگاه خوانش OD یا   Nano Drop
 4. سنتز cDNA
 5. انواع PCR از قبیل ARMS-PCR, PCR-RFLP, RT-PCR
 6. بررسی کمی ژن ها (relative and absolute) با Real-Time PCR و انالیز داده های آن در آزمایشگاه ژنتیک مولکولی
 7. خدمات ژنوتایپینگ با روش High Resolution Melting HRM
 8. الکتروفورزافقی و عمودی  (ژل اکریل امید)و رنگ امیزی نیترات نقره
 9. بیسولفیت کردن DNA
 10. بررسی متیلاسیون ژنها با روش های MSP و HRM
 11. اندازه گیری کانت میتوکندری
 12. اندازه گیری طول تلومر
 • کشت رده سلول
 • تکثیر و نگهداری طولانی مدت رده های سلول حیوانی
 • بررسی زنده مانی (Viability) و شمارش سلولی
 • تیمار سلول ها با انواع داروها و بررسی سمیت مواد (MTT,XTT,LDH Assays)
 • ترنسفکشن سلولها با DNA و انواع RNA:
 • انجام تست لوسیفراز
 • بررسی میزان آپوپتوز و نکروز به روش رنگ آمیزی AO/PI
 • تست های تهاجم و مهاجرت سلولی
 • کشت سلول اولیه(Primary Cell Culture)
 • کشت سلول های بنیادی و بررسی تمایز آنها
 • نامیرا کردن سلولها
 • استخراج سلول های اولیه از بافت
 • ارائه رده های سلولی سرطانی، نرمال و بنیادی
 • هضم آنزیمی
 • خالص سازی از روی ژل
 • انجام LIGATION
 • ساختن COMPETENT
 • انجام ترانسفورماسیون
 •  تست BCA
 •  SDS-PAGE
 •  Western Blot
 •  استخراج پلازمید­
 •  خدمات کشت باکتری
 •  کلونینگ کامل ژن
 • طراحی sgRNA
 • کلونینگ sgRNA در سازه های وکتور حاوی Cas9
 • جداسازی و کشت افتراقی میکروارگانیسم ها (باکتری و قارچ)
 • تست های سنجش مقاومت آنتی بیوتیکی
 • خدمات تست MIC و MBC
 • بررسی و مطالعه پمپ افلاکس
 • بررسی و مطالعه بیوفیلم باکتریایی
 • خدمات کلنی کانت باکتری و قارچ
 • خدمات سنتز نانوذرات توسط باکتری
 • آزمایش آب و فاضلاب به روش  MPN

اطلاعات تماس:

شماره تماس

آدرس ایمیل:

تلگرام:

CBCenter@