کارگاه های حضوری (کوتاه مدت) مدرس تعداد روز تعداد ساعت ظرفیت توضیحات
PCR المیرا عرب 2 روز 8 8 RFLP, Mutiplex, Nested,

Touch down,Soe, ARMS + Electrophoresis

Real-Time PCR المیرا عرب 2 روز 8 8 RT-PCR & Data Anaysis,

cDNA Synthesis, Electrophoresis

انواع استخراج DNA,RNA و پلازمید المیرا عرب 2 روز 8 8 استخراج از بافت، سلول، باکتری و خون
کشت سلولی روناک حیدریان 2 روز 4 4 استخراج از سلول های سرطانی
خونگیری و تزریقات روناک حیدریان 1 روز 8 8 بافتی، وریدی، تزریقی، زیر پوستی
الایزا امیر رضا صفدریان 1 روز 8 8
فلوسایتومتری امیر رضا صفدریان 1 روز 8 8
وسترن بلات و SDS-PAGE شیما اصلیان 3 روز 8 8
جدا سازی و کشت سلول های ایمنی روناک حیدریان 1 روز 4 4
IHC , ICC امیر رضا صفدریان 2 روز 4 4
طراحی پرایمر های تخصصی المیرا عرب 1 روز 8 8
نانو تکنولوژی پزشکی سپیده خالقی 1 روز 8 8
بیوانفورماتیک مقدماتی امین صدرآبادی 2 روز 10 10
بیوانفورماتیک پیشرفته امین صدرآبادی 3 روز 10 10
مشاوره و تشخیص بیماری های ژنتیکی 2 روز 8 8
تشخیص قبل از تولد و غربالگری بابک باباعباسی 2 روز 8 8
پروپوزال نویسی و EndNote سپیده میدانی 1 روز 10 10
CRISPER سپیده خالقی 1 روز 10 10
آنالیز بیان MiRNA و پیش بینی ژن های هدف نازنین حسین خان 2 روز 10 10
sequencing سپیده خالقی 1 روز 10 10
مقاله نویسی سپیده میدانی 3 روز 10 10
روش ریسرچ و پژوهش سپیده میدانی 2 روز 10 10 Design Expert, Minitab
آنالیز بیان ژن نازنین حسین خان 8 8
سیستم بیولوژی نازنین حسین خان 8 8
متاژنومیکس و پروتئومیکس نازنین حسین خان 8 8
آموزش زبان R ندا چراغلو 2 روز 10 10
آموزش داکینگ مولکولی و machin learning
آموزش نرم افزار snapgene-CLC جهت کلونینگ
میکروبیولوژی مقدماتی سپیده میدانی 2 روز 8 8 انواع کشت های میکروبی، ساخت انواع محیط کشت، تست های آنتی میکروبیال، MIC
میکروبیولوژی پیشرفته سپیده میدانی 2 روز 8 8 محیطی، غذایی، پزشکی، تحقیقاتی
آموزش مبانی مهندسی پروتئین سپیده خالقی 2 روز 8 8 تولید آنزیم صنعتی، تولید آنتی بادی مونوکلونال،

SCFV، Ab-library تولید واکسن، تولید آنتی بیوتیک پپتیدی

آموزش مبانی طراحی و تولید پروتئین های نوترکیب سپیده خالقی 2 روز 8 8
آموزش Spss ندا چراغلو 1 روز 10 10
آموزش Prism ندا چراغلو 1 روز 10 10
تکنیک های توالی ژنوم NGS نازنین حسین خان 10 10
طراحی دارو
End note سپیده میدانی 1 روز 10 10
ایمنی شناسی به زبان انگلیسی سپیده میدانی 10 روز 10 10
باکتری شناسی به زبان انگلیسی سپیده میدانی 10 روز 10 10
کار با حیوانات آزمایشگاهی شیما اصلیان 1 روز 8 8
تفسیر لام های آزمایشگاهی دکتر ساکی 1 روز 8 8
دوره GMP , ISO , QC 2 روز 10 10
تفسیر نتایج آزمایشگاهی ایمونولوژی دکتر خلیلی 10 روز 10 10
تفسیر نتایج آزمایشگاهی باکتری شناسی شاهین بلوری 4 روز 10 10
تفسیر نتایج آزمایشگاهی هماتولوژی سوده نامجو 4 روز 10 10
تفسیر نتایج آزمایشگاهی بیوشیمی جواد محمدنژاد 5 روز 10 10
آنالیز و توالی و رسم درخت فیلوژنی با استفاده از MEGA امین صدرآبادی 1 روز 10 10
طراحی آزمایش برای بهینه سازی فرآیند با استفاده از نرم افزارهای Minitab و Expert Design سپیده خالقی 1 روز 10 10
تولید پروتئین نوترکیب در سیستم باکتریایی سپیده خالقی 1 روز 10 10
تولید پروتئین نوترکیب در سیستم قارچی سپیده خالقی 1 روز 10 10
تولید پروتئین نوترکیب در سلولهای پستانداران سپیده خالقی 1 روز 10 10
سنجش میزان اثر سمیت مواد و بررسی تکثیر و قدرت حیات سلولی به روش MTT روناک حیدریان 1 روز 10 10
اصول کار با فرمانتور عطیه منیعی/مهسا چارمهالی 2 روز 10 10
مهندسی بافت امین صدرآبادی 1 روز 10 10
طراحی تصاویر Graphical Abstract با نرم افزار illustrator سعاده هاشمی 1 روز 10 10
کارگاه های حضوری (بلندمدت) مدرس تعداد روز تعداد ساعت ظرفیت توضیحات
کارورزی ژنتیک مولکولی نیما محمدزاده 2 ماه 100 6 نفر
کارورزی کشت سلولی روناک حیدریان 1 ماه 60 4 نفر
کارورزی مهندسی ژنتیک و کلونینگ سپیده خالقی 2 ماه 85 6 نفر
کارورزی میکروبیولوژی 1 ماه 60 6 نفر
کارورزی بیو انفورماتیک امین صدرآبادی 2 ماه 25 10 نفر
کارورزی مقاله نویسی ارسلان جلیلی 2 ماه 30 10 نفر
کارورزی فلوسایتومتری امیررضا صفدریان 1 ماه 20 8 نفر
کارورزی رنگ آمیزی ها ایمونولوژیک امیررضا صفدریان 1 ماه 20 8 نفر IHC-ICC-IFC
کاریوتایپ و سایتوژنتیک میترا بهروزی اقدم 1 ماه 20 8 نفر تئوری آنالیز کروموزومی
کارورزی کار با حیوانات آزمایشگاهی شیما اصلیان 4 روز 20 8 نفر
کارورزی پروپوزال نویسی و End Note سپیده میدانی 8 روز 20 10 نفر
کارگاه های حضوری (میان مدت) مدرس تعداد روز تعداد ساعت ظرفیت توضیحات
مدرسه بهاره (GEN To Protein) سپیده خالقی 1 ماه 80 ساعت 8 نفر
مدرسه تابستانی (GEN To Protein) سپیده خالقی 1 ماه 80 ساعت 8 نفر
مدرسه پاییزه (GEN To Protein) سپیده خالقی 1 ماه 80 ساعت 8 نفر
مدرسه زمستانه (GEN To Protein) سپیده خالقی 1 ماه 80 ساعت 8 نفر
مدرسه بهاره (immunology Holiday)  امیررضا صفدریان 1 هفته 20 ساعت 10 نفر
مدرسه تابستانی (immunology Holiday)  امیررضا صفدریان 1 هفته 20 ساعت 10 نفر
مدرسه پاییزه (immunology Holiday)  امیررضا صفدریان 1 هفته 20 ساعت 10 نفر
مدرسه زمستانه (immunology Holiday)  امیررضا صفدریان 1 هفته 20 ساعت 10 نفر
Bio Medical MBA احسان شریف 10 نفر
مدرسه تشخیص و درمان سرطان گروه اساتید با رهبری دکتر خلیلی 10 روز 30 ساعت 20 نفر
کارگاه های مجازی (وبکنفرانس) مدرس تعداد روز تعداد ساعت ظرفیت توضیحات
تفسیر نتایج آزمایشگاهی ایمونولوژی دکتر خلیلی 2 روز 10 ساعت نامحدود
تفسیر نتایج آزمایشگاهی باکتری شناسی شاهین بلوری 1 روز 5 ساعت نامحدود
تفسیر نتایج آزمایشگاهی هماتولوژی سوده نامجو 1 روز 6 ساعت نامحدود
تفسیر نتایج آزمایشگاهی بیوشیمی جواد محمدنژاد 2 روز 10 ساعت نامحدود
بیوانفورماتیک مقدماتی امین صدرآبادی 2 روز 10 ساعت نامحدود
طراحی پرایمر های تخصصی المیرا عرب 1 روز 5 ساعت نامحدود
نانو تکنولوژی پزشکی سپیده خالقی 1 روز 5 ساعت نامحدود
پروپوزال نویسی و EndNote سپیده میدانی 1 روز 5 ساعت نامحدود
NGS نازنین حسین خان 2 روز 5 ساعت نامحدود
CRISPER سپیده خالقی 1 روز 5 ساعت نامحدود
مقاله نویسی سپیده میدانی 3 روز 15 ساعت نامحدود
روش ریسرچ و پژوهش سپیده میدانی 2 روز 5 ساعت نامحدود
آموزش زبان R ندا چراغلو 2 روز نامحدود
آموزش Spss ندا چراغلو 1 روز 6 ساعت نامحدود
آموزش Prism ندا چراغلو 1 روز 6 ساعت نامحدود
 End note سپیده میدانی 1 روز 6 ساعت نامحدود
ایمنی شناسی به زبان انگلیسی سپیده میدانی 10 روز 15 ساعت نامحدود
باکتری شناسی به زبان انگلیسی سپیده میدانی 10 روز 15 ساعت نامحدود
شبیه سازی skype interview احسان شریف 1 روز 4 ساعت نامحدود